Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт

а/ Сумын  ИТХ

д/д

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 

1

Мэдээлэл

1. Сумын  ИТХ-ын хуралдаан болон тэргүүлэгчдийн  хурлын зар хүргэх, хэлэлцэх асуудалтай холбоотой иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах 

-  ИТХ-ын тов тогтоосны дараа төлөөлөгч,албан газрын дарга, БИНХ-ын дарга, асуудал оруулах  хүмүүст хуралдааны зарыг бичгээр болон узелээр хүргэнэ.-иргэдийн саналыг амаар болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрт тусгуулах

2.ИТХ-ын  тэргүүлэгчдийн хурлаар төрийн шагналд тодорхойлоход шаардагдах материал

-Төрийн дээд одон медальд өргөн мэдүүлсэн анкет

-Байгууллагын дарга, сумын Засаг даргын албан хүсэлт

-Ажил байдлын тодорхойлолт

-Хамт олны хурлын тэмдэглэл

-Сумын ИТХ-ын тогтоол

-ИТХ-ын тэмдэглэл

3.Төлөөлөгч, тэргүүлэгч, БИНХ-ын дарга нарыг сургалтанд хамруулах,тойрогтоо ажиллах нөхцөл бололцоог хангах. нийгмийн баталгааг хангуулах

-  МНУХолбоо болон КАС, аймгийн ИТХ-д саналаа хүргүүлэх.

-сургалтын чиглэл,хөтөлбөрийг  өөрсдөөс нь саналыг авч  гаргана.

- Багуудаас болон гарсан тойргоос иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, \ Саналын хайрцгаар, утсаар, амаар \

4.  ИТХ, болон тэргүүлэгчдээс гарсан тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, сурталчлан ажиллах

- ИТХ болон тэргүүлэгчдийн хурлаас гарсан тогтоолыг холбогдох албан тушаалтан, ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд хүргүүлнэ.

-төлөөлөгч, БЗД,БИНХ-ын дарга, төсөвт газрын дарга эрхлэгч нарт хүргүүлнэ.

- хуралдаанаас гарсан ажил хэргийн тогтоолуудыг хагас бүтэн жилээр эмхэтгэж , гарын авлага болгон өгч сурталчилж хяналтанд авч хэрэгжүүлж ажиллах.

5. Аймгийн ИТХ, Засаг дарга, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааны мэдээллээр иргэд, олон нийтэд үйлчлэх үйлчилгээ

Бүрдүүлэх материал шаардахгүй

6. Санал, өргөдөл, гомдол хүлээн авах

Амаар болон бичгээр

7.Сумын Hural .mn вэб сайтад мэдээ мэдээллийг \цахим хуудсанд\ байрлуулах

Мэдээ, мэдээлэл

8. Иргэний танхимын  үйлчилгээ

-иргэдээс санал хүсэлтийг амаар болон бичгээр,санал хүсэлтийн хайрцгаар,утсаар авах , хэлэлцүүлэг хийх зарыг тараах, хэлэлцүүлэг хийх, сургалтуудыг хийх, мэдээ мэдээлэлээр хангах,ил тодын самбар ажиллуулах.

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

Төрийн албаны тухай хууль 2002.06.28

-Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах журам 2009 он

-Монгол Улсын Засгийн газрын 1999 оны 96, 2009 оны 164 р тогтоол

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 17, 2009 оны 47, 63 дугаар тогтоол

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Цагдаа,ГХУСАЗЗ-өөс хийх ажил  үйлчилгээ

 

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

1

Мэдээлэл

1.Гомдол мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэх

Гомдол мэдээллийн тухай

-Өргөдөл

-Албан бичиг

2.Гэмт халдлагад өртөгсдийн материалын бүрдүүлэлтийг хуулийн хугацаанд зохих газарт шилжүүлэх

Хохирогч, гэрчийн мэдүүлэг, нотлох баримт

3.Хохирол төлүүлэх барагдуулах, хөрөнгө битүүмжлэх, нуугдмал хөрөнгийг илрүүлэх

-Хүсэлт     -Шүүхийн шийдвэр

4.Гэмт хэрэг илрүүлэх, шалгах, хохирсон иргэний эрх ашгийг хамгаалах

-Хүсэлт

-Шүүхийн шийдвэр

5.Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгт холбогдсон, өртөж болзошгүй хүүхдийг хяналтанд авч, зөвөлгөө өгөх

-Мэдээлэл

-Иргэд байгууллагын санал хүсэлтийн бичиг

6.Согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэсэн, зөрчил гаргасан, биеэ авч явах чадваргүй, хэвийн бус яваа иргэдийг эрүүлжүүлэх

-Мэдээлэл, байгууллагын хүсэлтийн бичиг

-Үйлчилгээний үнэ: Хоногийн 4150 төгрөг

7.Захиргааны зөрчил гаргасан болон согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон иргэнийг шүүгчийн шийтгэвэр, Засаг даргын захирамжаар баривчлах шийтгэлийг хуульд заасан хугацаанд эдлүүлэх

-Тухайн шатны Засаг дарга, шүүгчийн шийдвэр

-Үйлчилгээний үнэ: хоногийн 3350 төгрөг

8.Иргэдэд галт зэвсэг эзэмших эрхийн үнэмлэх олгох

-Галт зэвсэгийн гарал, үүслийн баримт бичиг,

-Иргэний үнэмлэх

9.Жолооны курсуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалт авах

-Иргэний үнэмлэх

Жолооны сургалтын байгууллагын эрхийн бичиг

-Сургалтын шалгалтын хуудас

-Эрүүл мэндийн хуудас

10.Ял шийтгэлтэй болон шийтгэлгүйг нотолсон тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэх

-Мөнгө тушаасан баримт /1000 төгрөг/

11.Жолооны үнэмлэх солих, үрэгдүүлсэн үнэмлэх нөхөж олгох, эрх хасагдсан, хугацаа дууссан үед шалгалт авч үнэмлэх олгох

-Иргэний үнэмлэх

-Шалгалтын хуудас, эрүүл мэндийн хуудас

-Шалгалтын хураамж төлсөн баримт /10000 төгрөг/

-Үнэмлэхний үнэд төлбөр төлсөн баримт /тухайн үеийн үнэлгээгээр/

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

-Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай /1995.04.17/

-Эрүүгийн хууль 2002.01.03

-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 1997.12.05

-Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 1992.11.27

-Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль 2003.11.07

-Галт зэвсгийн тухай хууль /2001.04.26/, Улсын тэмдэгтийн тухай хууль /2010.11.25/

-Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 167-р тушаал

-Авто тээврийн тухай хууль 1999.06.04

-Авто тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан журмууд

3.

ГХУСАЗЗ-өөс

аримтлах

Бодлого

  •  Сумын хэмжээнд худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэд, хувийн хэвшлийн эздэд сургалт зохион байгуулах,
  • Архины зөвшөөрлийн цэгийг цөөлөх
  • Холбогдох хуулийг сурталчлах
  • ГХУСАЗЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг  зөвлөлийн гишүүдэд танилцуулах, хурлаас гарсан шийдвэрийг иргэдэд сурталчлах