Өргөдөл гомдлын мэдээ

 Хөвсгөл аймгийн Рашаант суманд  2022 оны  1 дүгээр улирлын байдлаар сумын хэмжээнд иргэдээс төрийн захиргааны байгууллага,                                                                                                                                                                                                                        албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын                                                                                                         шийдвэрлэлтийн мэдээг  ЗДТГ-ын хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн гаргалаа.

             2022 оны   1 дүгээр улирлын байдлаар сумын хэмжээнд нийт 129 өргөдөл хүсэлт бүртгэгдэж, 129 өргөдөл буюу 100%-ийг шийдвэрлэж хариу өгсөн байна.   Хэлбэрийн хувьд 116 өргөдөл нь бичгээр     ирүүлсэн байна.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал            :  Өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирүүлээгүй байна.

Засаг даргын Тамгын газар: Нийт 116 өргөдлөөс:  Хүсэлт-116, Гомдол-0, Санал-0                                                                                                                                          Нийгмийн халамж, үйлчилгээтэй холбоотой 57, 49,1%                                                   Нийгмийн даатгалтай холбоотой 25,  21.5%                                                                                                                                                                                                                Иргэний бүртгэлтэй холбогдох 21,  18.1%                                                                                                                                                          Алдарт эхийн 2-р одон 13, 11.2%

Эрүүл мэндийн төв:               Нийт 2 өргөдлөөс:  Хүсэлт-2, Гомдол-0, Санал-0                                                                   Ажилд орохыг хүссэн 2, 100%

Ерөнхий боловсролын сургууль :   Нийт 4 өргөдлөөс:  Хүсэлт-4, Гомдол-0, Санал-0,  Ажилд орохыг хүссэн 4, 100%

            Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага: Нийт 7 өргөдлөөс:  Хүсэлт-7, Гомдол-0, Санал-0,  Ажилд орохыг хүссэн 6, 85.7%                                                                                                             Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн 1, 14.3%

            Соёлын төв:    Өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирүүлээгүй байна.

Хууль бидний амьдралд сарын аяны хүрээнд иргэдэд иргэдээс төрийн захиргааны байгууллага,  албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэх тухай хуулийн сургалт сурталчилгаа, гарын авлага түгээж ажилласан.