Рашаант сумын малын үзүүлэлт

2020 оны жилийн эцсийн мал тооллого 2019 оны жилийн эцсийн малын тоотой харьцуулахад Тээл баг 5773 толгой мал буюу 10.64 хувиар, Талын Ус баг 8788 толгой мал буюу 11.27 хувиар, Энхтал баг 7165 толгой мал буюу 17.71 хувиар, Цэнгэл баг 2157 толгой мал буюу 11.78 хувиар, Их-Ац баг 15289 толгой мал буюу 24.6 хувиар тус тус буурч сумын нийт дүнгээр 39172 толгой мал буюу 15.47 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

 
РАШААНТ СУМЫН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МАЛ ТООЛЛОГЫН ДҮН МЭДЭЭГ
 2019 ОНТОЙ ХАРЬЦУУЛСАН ТОО МЭДЭЭ 
Багийн нэр Бүгд Адуу Үхэр Хонь Ямаа Нийт дүн
/хувиар/
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1-р баг, Тээл   54 238  48 465  2 151  2 018  3 315  3 095  26 791  24 153  21 981  19 199       10,64
2-р баг, Талын ус   78 007  69 219  2 951  2 664  4 900  4 712  39 622  35 027  30 534  26 816       11,27
3-р баг, Энх тал   40 457  33 292  1 799  1 634  2 686  2 593  21 126  17 029  14 846  12 036       17,71
4-р баг, Цэнгэл   18 305  16 148   751   728  1 734  1 746  8 642  7 498  7 178  6 176       11,78
5-р баг, Их ац   62 146  46 857  2 590  2 289  3 810  3 780  33 235  23 513  22 511  17 275       24,60
ДҮН  253 153  213 981  10 242  9 333  16 445  15 926  129 416  107 220  97 050  81 502       15,47