Рашаант сумын хүн амын үзүүлэлт

2020 оны жилийн эцсийн хүн амын тоо 2019 оны хүн амын тоотой харьцуулахад 53 хүнээр буюу 1.4 хувиар өссөн, сумын нийт өрхийн тоо 39 өрхөөр буюу 3.5 хувиар буурсан, малчин өрхийн тоо 30 өрхөөр буюу 4.8 хувиар өссөн, мал бүхий өрхийн тоо 22 өрхөөр буюу 13.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Багийн нэр Хүн амын тоо Өрхийн тоо Малчин өрхийн
 тоо
Мал бүхий
 өрхийн тоо
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1-р баг, Тээл  596 605 178 171   136   141   21 20
2-р баг, Талын ус  852 875 220 221   176   187   18 10
3-р баг, Энх тал  569 566 168 160   109   108   13 16
4-р баг, Цэнгэл  932 941 300 281   55   54   63 69
5-р баг, Их ац  855 870 237 231   139   155   48 26
Нийт дүн 3 804 3 857 1 103 1 064   615   645   163 141