Орон нутгийн сан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАШААНТ СУМЫН 2020  ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

 

 

 

 

/ Төгрөгөөр /

Д/Д

Төсөл арга хэмжээний хэр

Хүчин чадал

Эхлэх дуусах хугацаа

 Төсөвт өртөг

2020 он санхүүжүүлэх дүн

1

Хөрөнгө оруулалт

 

 

  136,233,400

    86,667,100

1.1         Шилжих хөрөнгө оруулалт

 

 

 

 

 

Сумын гудамж хороодын гэрэлтүүлэг

 

2019-2020

    63,381,469

    13,815,169

1.2 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

 

2020

    72,851,931

    72,851,931

1.2.1

Баяр наадмын зардал

 

2020

      5,000,000

      5,000,000

1.2.2

Сургуулийн Ус ариун цэврийн байгууламжийн төслийн орон нутаг хариуцах зардал -(30%)               / ДЗМОУБ, мобиком корпораци /

 

2020

    30,000,000

    30,000,000

1.2.3

Бохир зайлуулах цооног

 

2020

    15,000,000

    15,000,000

1.2.4

Сумын төвийн замын засвар арчилгаа

 

2020

    12,000,000

    12,000,000

1.2.5

Сэг зэм, нохой устгал

 

2020

      1,851,931

      1,851,931

1.2.6

Эрх зүйн хөтөч сургалт сурталчилгааны дэд хөтөлбөр арга хэмжээг санхүүжүүлэх зардал

 

2020

      9,000,000

      9,000,000

ДҮН

 

 

  136,233,400

    86,667,100


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАШААНТ СУМЫН 2020  ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

 

 

 

 

/ Төгрөгөөр /

Д/Д

Төсөл арга хэмжээний хэр

Хүчин чадал

Эхлэх дуусах хугацаа

 Төсөвт өртөг

2020 он санхүүжүүлэх дүн

1

Хөрөнгө оруулалт

 

 

  136,233,400

    86,667,100

1.1         Шилжих хөрөнгө оруулалт

 

 

 

 

 

Сумын гудамж хороодын гэрэлтүүлэг

 

2019-2020

    63,381,469

    13,815,169

1.2 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

 

2020

    72,851,931

    72,851,931

1.2.1

Баяр наадмын зардал

 

2020

      5,000,000

      5,000,000

1.2.2

Сургуулийн Ус ариун цэврийн байгууламжийн төслийн орон нутаг хариуцах зардал -(30%)               / ДЗМОУБ, мобиком корпораци /

 

2020

    30,000,000

    30,000,000

1.2.3

Бохир зайлуулах цооног

 

2020

    15,000,000

    15,000,000

1.2.4

Сумын төвийн замын засвар арчилгаа

 

2020

    12,000,000

    12,000,000

1.2.5

Сэг зэм, нохой устгал

 

2020

      1,851,931

      1,851,931

1.2.6

Эрх зүйн хөтөч сургалт сурталчилгааны дэд хөтөлбөр арга хэмжээг санхүүжүүлэх зардал

 

2020

      9,000,000

      9,000,000

ДҮН

 

 

  136,233,400

    86,667,100