Рашаант сумын Засаг даргын Тамгын газар

РАШААНТ СУМЫН  ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА,                                                                                                                                                                                                                            АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫН ХАГАС ЖИЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

 

2021.03.11                                                                                                              Рашаант

 

             

             Хөвсгөл аймгийн Рашаант суманд 2021 оны хагас жилийн байдлаар сумын хэмжээнд нийт 344 өргөдөл гомдол бүртгэгдэж 305 өргөдөл буюу 94,3%-ийг шийдвэрлэж хариу өгсөн байна. Хугацаа болоогүй 39 өргөдөл байна. Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 344 иргэд бичгээр өргөдөл, гомдлоо ирүүллээ.

            Нийт өргөдөлд зохилж байгаа асуудлыг байгууллага бүрээр нь танилцуулья.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд  нийт 8 өргөдлөөс:  Хүсэлт-3, Гомдол-2, Санал-3 

Байгаль орчныг хамгаалах талаар 2, 25%                                                                                                                               Төрийн үйлчилгээтэй холбоотой 2,  25%                                                 

Цацын булангийн гүүрний ажил сайжруулах 1, 12.5%,                                                       ХАА, малын чанар сайжруулах 1,  12.5%,                            

 ХБИ-ний үйл ажиллагааг явуулах газартай болох 1. 12.5%                        

 Багийн Иргэдийн Нийтийн хуралдааны зохион байгуулалттай холбоотой 1, 12.5%, тус тус ирүүлсэн байна.

Засаг даргын Тамгын газарт нийт 336 өргөдлөөс:  Хүсэлт-335, Гомдол-1, Санал-0                                            

Газар эзэмших, өмчлөхтэй холбоотой 114, 34%                                                                                                   Нийгмийн халамж, үйлчилгээтэй холбоотой 89, 26%                                                   Нийгмийн даатгалтай холбоотой 74,  22%                                                                                                                                                                                                                Иргэний бүртгэлтэй холбогдох 56,  16%                                                                                 Ажилд орох хүсэлт 1, 0,9%                                                                                                                        Орон байр хүссэн 1, 0.9%                                                          

Багийн Иргэдийн Нийтийн хуралдааны зохион байгуулалттай холбоотой 1  0.9% тус тус ирүүлсэн байна.

Тус сумын Соёлын төв, ЕБС, СӨБ, ЭМТ зэрэг байгууллагуудад төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж (Ковид-19-ийн нөхцөл байдлын улмаас боловсролын байгууллага зэрэг зарим төрийн байгууллага богиносон цагийн хуваарьт шилжсэнтэй холбоотой) иргэдээс гаргасан өргөдөл байсангүй.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Цаашид анхаарах зүйлс:

Байгууллагын дарга, захирал эрхлэгч нар иргэдийн биечлэн уулзаж тавьсан санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг тусгай дэвтэрт бүртгэж хэвших шаардлагатай.  

   Байгууллага дээр санал хүсэлт авах тусгай утас ажиллуулах, утсаар ирсэн санал хүсэлтийг тэмдэглэх дэвтрийг утасны дэргэд байрлуулж, хариуцах эзнийг тодорхой болгох, санал хүсэлт авах утсаа нийтэд таниулах, сурталчилах ажил хийсэн байна.  

Ирсэн өргөдөл гомдлын утга агуулга, шийдвэрлэлтийн байдалд дүн шинжилгээ хийж ажиллахад анхаарч байна.