Тайлан гаргах хуваарь

РАШААНТ СУМАНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ, БОДЛОГЫН                                                                                                                                                                                БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХУГАЦАА

 

2016.01.08

 

Тайлангийн төрөл

Тайлан гаргах  Төсвийн байгууллага, ажилтан, албан хаагчид

Тайлан хүлээн авах  Хугацаа

 Тайлан хүлээн авах албан тушаалтан

1.

Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг,   Засгийн газрын тогтоол,  шийдвэрийн биелэлт  

 

Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын  албан хаагчид

 

Сумын ЗДТГ

 

   06.1О

   12.05

 

 ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

2.

 2016 оны  эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

 Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын  албан хаагчид

    Сумын   ЗДТГ

 

12.05

 Засаг даргын орлогч 

 

 

3.

Аймгийн Засаг даргын үйл ажилллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

 Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын  албан хаагчид

  

 Сумын ЗДТГ

 

   06.10

   11.05

 

  ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

 

 

 

4.

 Сумын Засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

 Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын  албан хаагчид

  

 Сумын ЗДТГ

 

  07.01

  12.15

 

 

ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

 

5.

 Үр дүнгийн гэрээний биелэлт    \илтгэх хуудсаар\, ТҮ-ний албан хаагчид ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тайлангах

 

Сумын ЗДТГ-ын  албан хаагчид

 

Сумын ЗДТГ

 

06.01

  12.10

 

 

 ЗДТГ-ын  дарга

6

Үндэсний хөтөлбөр, төсөл, дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт  

Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын  албан хаагчид

 Сумын    ЗДТГ

   06.10

   12.05

ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

 

 

7.

Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт

 

Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын  албан хаагчид

  

 Сумын ЗДТГ

 

12.15

 

  ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

 

8.

Аймгийн Засаг даргатай сумын Засаг даргын байгуулсан “Батламж” гэрээний биелэлт

 

 Төсвийн байгууллагууд

  

 Сумын ЗДТГ

 

12.15

 

 ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

 

9.

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны   төлөвлөгөөнд оруулсан ажил, үйлчилгээний биелэлт

 Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын албан хаагчид

   Сумын ЗДТГ

 

 12.15

ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

 

 

10.

Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн тогтоолын хэрэгжилт \ жагсаалтаар \

 

 Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын албан хаагчид

  

 Сумын ЗДТГ

 

  07.01

  12.15

 

   ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

 

11.

 

Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаварын биелэлт /жагсаалтаар/

 

 Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын албан хаагчид

  Сумын ЗДТГ

 07.01

  12.15

 

ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

 

 

12.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн мэдээ

 

 

 Төсвийн байгууллагууд 

  

 Сумын ЗДТГ

Улирал бүрийн сүүлийн сарын 2О-ны дотор 

 

Архив бичиг хэргийн ажилтан

 

13.

Байгууллагын сар бүрийн үйл ажиллагааны  шуурхай \ Онцлох, шинэлэг ажил \ мэдээ

 

Төсвийн байгууллагууд  

  

 Сумын ЗДТГ

Сар бүрийн 20-ны дотор

 

ЗДТГ-ын дарга

14.

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хийсэн тайлан \зураг, нотлох баримтыг хавсаргах\

 

 Төсвийн байгууллагууд, ЗДТГ-ын албан хаагчид

 

  Сумын ЗДТГ

 

  06.01

  12.10

 

 

  ЗДТГ-ын дотоод ажилтан

Жич: Тайланг гарахдаа хүрсэн түвшин, үр дүнг тодорхой бичнэ. Тайлангаа огт өгөөгүй болон хугацаа хоцорвол ажил дүгнэх үзүүлэлтэнд оруулж хариуцлага тооцно.

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР