Үйл ажиллагаа

а/ Сумын Засаг даргын Тамгын газар

д/д

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

1

Мэдээлэл

1.Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт

-Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт№01/

-Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг баталгаажуулсан хуулбар

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар, 4*6 хэмжээний 4 хувь зураг

-Ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувь, хуулбар

2.Төрийн болон салбарын шагналын санал хүсэлт тодорхойлолт уламжлах

-Төрийн дээд одон медальд өргөн мэдүүлсэн анкет

-Байгууллагын дарга, сумын Засаг даргын албан хүсэлт

-Ажил байдлын тодорхойлолт

-Хамт олны хурлын тэмдэглэл

-Сумын ИТХ-ын тогтоол

-ИТХ-ын тэмдэглэл

3.Төрийн албан хаагчдын сургалт нийгмийн баталгааг хангуулах

-Төрийн албан хаагчийн хувийн өргөдөл

 

4.Төрийн албан хаагчдын тоо бүртгэл, хувийн хэргийн бүрдэл хөтлөх

-Төрийн албан хаагчийн анкет 4*6 зураг

-3 үеийн намтар

-Боловсролын дипломний хуулбар

-Ажилд томилсон шийдвэр

-Байгууллагын тодорхойлолт

5. Төрийн жинхэнэ албанд анх удаа орох иргэний нөөц бүрдүүлэх, төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх

-Төрийн албан хаагчийн анкет

-Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл

-Боловсролын диплом түүний баталгаажуулсан хуулбар

-Иргэний үнэмлэх

-4 хувь цээж зураг

-Ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт

-Төрийн албаны нөөцөд бүртгэх тухай тогтоолын хувь

6.Төрийн албаны тэргүүний ажилтан цол тэмдэг олгуулах

-Шагнуулахаар өргөн мэдүүлсэн анкет

-Тодорхойлолт

-Хамт олны хурлын тэмдэглэл

-Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хандсан байгууллагын даргын хүсэлт

7.Аймгийн ИТХ, Засаг дарга, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааны мэдээллээр иргэд, олон нийтэд үйлчлэх үйлчилгээ

Бүрдүүлэх материал шаардахгүй

8.Аймгийн хөдөлмөрийн аварга, шилдэг сум, байгууллага шалгаруулах

-Шагнуулахаар өргөн мэдүүлсэн анкет

-Тодорхойлолт

-Хамт олны хурлын тэмдэглэл

-Байгууллагын дарга, сумын Засаг даргын албан хүсэлт

9.Нэг цэгийн үйлчилгээ

Тухайн үйлчилгээтэй холбогдох бүрдүүлбэр

10.Иргэний танхимын үйлчилгээ

-Хэвлэл, ном, мэдээллээр хангах

-Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

-Санал асуулга явуулах, шууд утас ажлуулах

- Үзелиэр иргэдэд шууд мэдээлэх

-Амаар болон бичгээр хүсэлтээ илэрхийлсэн байх

11. Санал, өргөдөл, гомдол хүлээн авах

Амаар болон бичгээр гаргасан байх

12.Сумын вэб сайтад мэдээ мэдээллийг \цахим хуудсанд\ байрлуулах

Мэдээ, мэдээлэл

13. Наторатын үйлчилгээ

Эх хувь болон хуулбар байх

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

Төрийн албаны тухай хууль 2002.06.28

-Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах журам 2009 он

-Монгол Улсын Засгийн газрын 1999 оны 96, 2009 оны 164 р тогтоол

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 17, 2009 оны 47, 63 дугаар тогтоол

 

 

 

Б/ Сумын Засаг даргын Тамгын газар

д/д

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 

Мэдээлэл

1.Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах

Санал хүсэлт захиалга илэрхийлсэн албан бичиг, захидал өргөдөл, хүсэлт

2.Хууль эрх зүйн лавлагаа, мэдээллээр хангах

-Амаар болон бичгээр хүсэлтээ илэрхийлсэн байх

3.Сумын  иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө

- Хүсэлтээ илэрхийлсэн байх

4.Төрийн архивын лавлагаа, мэдээлэл үйлчилгээ

-Хүсэлтээ илэрхийлсэн холбогдох баримт бичиг

-Иргэний үнэмлэх

5.Сүм хийд байгуулах, шашны үйл ажиллагаа явуулах, зөвшөөрөл олгуулах, хяналт тавих

-Хүсэлт илэрхийлсэн бичиг

-Газрын зөвшөөрөл

-Сумын Засаг даргын зөвшөөрөл

-Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол

-Багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын тогтоол, тэмдэглэл

6.Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, ашиг сонирхолын зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн үйлчилгээ

Мэдүүлэг гаргагчийн бичиг болон цахим мэдээлэл

7.Хүний эрхтэй холбогдсон мэдээлэл, арга зүйн үйлчилгээ

Амаар болон бичгээр хүсэлтээ илэрхийлсэн байх

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

-Монгол Улсын Үндсэн хууль

-Архивын тухай хууль 1998.01.02

-Авлигын эсрэг хууль

-Монгол Улсын Засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

-Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр

-Үндэсний Архивын газрын даргын 2007 оны 03 дугаар тушаал

-Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 148 дугаар тогтоол

-Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль

 

Сумын БОТХБТасаг

 

Мэдээлэл

1.Ойн мэдээллийн сангаас мэдээллээр хангах

-Хүсэлтийн баримт бичиг

2.Мэргэжлийн байгууллагаар ойн баялгийн судалгаа хийлгэх

-Хүсэлтийн баримт бичиг

-Ойн байршлын зураглал

3.Ойг хамгаалах зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх үржүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах

-Захиалга, хүсэлтийн албан бичиг

-Ойн зураглал

4.Ойн сан эзэмшигч нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын менежментийн төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

-Ойн менежментийн төлөвлөгөөний төсөл

-Нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ

5.Ойгоос бэлтгэх модны хуваарийг үндэслэн Ойн газраас мод бэлтгэх эрхийн бичиг, мод, модон материал тээвэрлэх гарал үүслийн гэрчилгээг сумдад хувиарлах

Хүсэлтийн мэдүүлэг

6.Байгалийн дагалт баялаг ашиглах эрхийн бичиг олгох

-Хүсэлтийн баримт бичиг

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

-Тухайн баялагийн нөөцийн хэмжээг тогтоолгосон тайлан, дүгнэлт

-Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан

-Нэн ховор ургамал бэлтгэхэд: ЭМЯ-аас олгосон “Эм үйлдвэрлэх зөвшөөрөл”,

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

-Байгаль хамгаалах тухай хууль 1995 он

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай 2012 он

-Ойн тухай хууль 2007 он

-Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлынүнэлгээний тухай 2012 он

-Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 2010 он

-Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 128 дугаар тушаал, 2009 оны 240 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Байгалийн ургамал, ойн дагалт нөөцийг ашиглах журам”

 

д

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 

1

Мэдээлэл

7.Нэгж талбарын кадастрын хэмжилт, боловсруулалт хийж кадастарын зураг үйлдэх

-Иргэний үнэмлэх

-Байгууллагын гэрчилгээ

-Хүсэлт гаргасан өргөдөл, албан бичиг

-Төлбөр төлсөн баримт /23640 төгрөг/

 

8.Баталгаажилтын схем

/Архивын лавлагаа/

-Иргэний үнэмлэх

-Байгууллагын гэрчилгээ

-Хүсэлтийн өргөдөл, бичиг

-Төлбөр төлсөн баримт /1000 төгрөг/

 

9.Кадастарын зураг, шугам сүлжээний зураг үйлдэх

-Иргэний үнэмлэх

-Байгууллагын гэрчилгээ

-Хүсэлтийн өргөдөл, бичиг

Төлбөр төлсөн баримт /2500 төгрөг/

 

10.Ортофото зураг

-Иргэний үнэмлэх

-Байгууллагын гэрчилгээ

-Хүсэлтийн өргөдөл, бичиг

-Төлбөр төлсөн баримт /8000 төгрөг/

 

11.Сансарын зураг

-Иргэний үнэмлэх

-Байгууллагын гэрчилгээ

-Хүсэлтийн өргөдөл, бичиг

-Төлбөр төлсөн баримт /5000 төгрөг/

 

12.Газрыг өмчлүүлэх, ашиглуулах, эзэмшүүлэх зөвшөөрөл олгох, бүртгэх

-Өргөдөл

-Тухайн шатны Засаг даргын захирамж

-Төлбөр төлсөн баримт /6000-20000 төгрөг/

 

13.Газрын үнэлгээний бүс, жишиг үнийн зураг үйлдэх

-Өргөдөл, хүсэлтийн баримт бичиг

-Төлбөр төлсөн баримт /1000-10000 төгрөг/

 

14.Газрын холбогдолтой текстэн мэдээлэл өгөх

-Өргөдөл хүсэлтийн баримт бичиг

 

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

-МУ-ын Засгийн газрын 2009 оны 175 дугаар тогтоол “Ажлын үнэлгээ батлах тухай”

-Газрын харилцаа, барилга гео зураг зүйн газрын даргын 2011 оны 171 тоот тушаалаар батлагдсан “Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах тухай” журам

-Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

               

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛ

 

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

1

Мэдээлэл

1.Иргэдийг сайн дурын даатгалд хамруулж, сайн дурын даатгалын тооцоо хийх

-Иргэний үнэмлэх

-Гэрээ

2.Өндөр нас, тахир дутуу, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр бодох

-Иргэний үнэмлэх

-Тэтгэвэр, тэтгэмж авах хүсэлт

-Ажил олгогч байгууллагын тушаал, шийдвэр

3.Оршуулгын тэтгэмж олгох

-Нас барсны гэрчилгээ

-Өргөдөл

4.Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны болон жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж олгох

-Иргэний үнэмлэх

-Эмнэлэгийн тодорхойлолт

5.Нийгмийн даатгалын дэвтэр олгох

-Иргэний үнэмлэх

-Дэвтэрийн үнэ 1000 төгрөг

6.Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр олгох

-Иргэний үнэмлэх

-Дэвтрийн хураамж 500 төгрөг

7.Тэтгэвэрийн дэвтэр шинээр олгох, шинэчлэх

-Иргэний үнэмлэх

-Дэвтрийн хураамж 400 төгрөг

8.Архивын лавлагаа олгох

-Иргэний үнэмлэх

-Хүсэлт өргөдөл

-Лавлагааны үнэ 1000 төгрөг

9.Иргэдэд эмнэлгийн хуудас олгох

-Иргэний үнэмлэх

-Эмнэлэгийн тодорхойлолт

-Үйлчилгээний үнэ 300 төгрөг

10.Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын бүртгэл, мэдээлэл, баталгаажуулалтын үйлчилгээ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 1994.06.07

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ

д/д

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

1

Мэдээлэл

1.Ахмад настны халамжийн үйлчилгээ

-Иргэний үнэмлэх

-Өргөдөл

-Сум, багийн Засаг даргын тодорхойлолт

2.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж олгуулах

-Иргэний үнэмлэх

-Өргөдөл

-Сум, багийн Засаг даргын тодорхойлолт

3.Нөхцөлт мөнгөн тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх

-Иргэний үнэмлэх

-Өргөдөл

-Сум, багийн Засаг даргын тодорхойлолт

4.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

-Иргэний үнэмлэх

-Өргөдөл, сум, багийн Засаг даргын тодорхойлолт

5.Ахмад настанд үзүүлэх тусламж

-Иргэний үнэмлэх

-Өргөдөл, сум, багийн Засаг даргын тодорхойлолт

6.Алдар цолтой ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд

үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт

-Иргэний үнэмлэх

-Өргөдөл, сум, багийн Засаг даргын тодорхойлолт

7.Алдарт эхийн 1, 2 дугаар зэргийн одонтой эхэд олгох тэтгэмж

-Иргэний үнэмлэх

-Өргөдөл, сум, багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-Одонгийн үнэмлэхний хуулбар

8.Нийгмийн эмзэг бүлэгт хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх

-Иргэний үнэмлэх

-Сум, багийн Засаг даргын тодорхойлолт

9.Жирэмсэн, нярай хөхүүл эхэд олгох тэтгэмж

-Иргэний үнэмлэх

-Эмнэлэгийн магадлагаа

 

 

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

-Нийгмийн халамжийн тухай хууль 2005.12.01

-Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 1994.04.06

-МУЗГ-ын 2009 оны 85-р тогтоол 1994.04.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а/ Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

 

 

д/д

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх баримт бичиг- Үйлчилгээний үнэ

 

 

 

Мэдээлэл

1. Төрсөн иргэнийг бүртгэх

-Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
-Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар
-Хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр
-Эрүүл бойжиж байгаа тухай эмнэлэгийн тодорхойлолт
-Төрсний гэрчилгээгүй тухай лавлагаа

 

 

2. Гэрлэлтийг бүртгэх

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Хамтран гаргасан өргөдөл

-Гэрчилгээний мөнгө тушаасан баримт

 

 

3. Гэрлэлт цуцалсныг бүртгэх

Шүүхийн журмаар цулуулсныг бүртгүүлэхэд:

-Цуцлуулсан шүүхийн шийдвэр
-Гэрлэлтийн гэрчилгээ
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Гэрлэлт цуцалж өгөхийг хүссэн өргөдөл

Захиргааны журмаар цуцлуулахад:
-Эхнэр, нөхөр хоёр биеэр ирж гэрлэлтээ цуцлуулах тухай тус тусдаа бичсэн өргөдөл

-Гэрлэлтийн баталгаа
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар
-18 хүртэлх насны хүүхэдгүй тухай багийн  Засаг даргын тодорхойлолт

Үйлчилгээний үнэ 2500 төгрөг

 

 

4. Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх

-Нөхөр, эхнэрийн гэрлэлт сэргээлэхийг хүссэн өргөдөл
-Иргэнийг сураггүй, алга болсонд тооцсон, эсхүл нас барсан гэж зарласан шийдвэр
-Захиргааны журмаар гэрлэлтийг цуцалсан тухай шийдвэр

-Иргэний үнэмлэх

-Төлбөр төлсөн баримт /2500 төгрөг/

 

 

5.Хүүхэд үрчилснийг бүртгэх

-Үрчлэн авах тухай өргөдөл
-Гэрлэлтийн баталгаа

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Архивын лавлагаа
-Эрүүл мэндийн тодорхойлолт
-Хүүхдийг тэжээн тэтгэж, өсгөн хүмүүжүүлэх зохих боломжтой эсэх талаарх багийн Засаг даргын тодорхойлолт
ҮРЧЛҮҮЛЭГЧ ТАЛ:
-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
-Эрүүл бойжиж байгаа талаарх эмнэлгийн тодорхойлолт
-Эцэг, эхийн өргөдөл иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт
-Хүүхэд 7 нас хүрсэн бол бичгээр гаргасан хүүхдийн зөвшөөрөл

Төлбөр төлсөн баримт /2500 төгрөг/

 

 

6.Эцэг тогтоосныг бүртгэх

-Эцэг, эхийн хамтран гаргасан өргөдөл

-Эцэг, эхийн гэрлэгсдийн гэрчилгээ

-Иргэний үнэмлэх

-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

Төлбөр төлсөн баримт /2500 төгрөг/

 

 

7.Овог, эцгийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэх

-Эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдөл

-Иргэний үнэмлэх
-Гэрлэлтийн баталгаа
-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээний лавлагаа

Төлбөр төлсөн хураамжийн баримт /2500 төгрөг/

 

 

8.Нас барсныг бүртгэх

-Нас барсан тухай эмнэлгийн тодорхойлолт
-Иргэний үнэмлэх төрсний гэрчилгээ
Төлбөр төлсөн баримт /500 төгрөг/

 

 

9.Иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгох

-Баримт бичгийг гээсэн, үрэгдүүлсэн тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт, зарлуулсан баримт

-Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 151 дүгээр зүйлд заасанаар гарсан шүүхийн шийдвэр

-Төлбөр төлсөн баримт /2500 төгрөг/

 

 

10.Шилжих суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх үйлчилгээ

-Иргэний үнэмлэх

-16 нас хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ

-Гадаад улсад байнга оршин суудаг Монгол Улсын иргэн энгийн гадаад паспорт;

-Хорих газраас суллагсад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын магадлагаа

-Төлбөр төлсөн баримт /1500-10000 төгрөг/

 

 

11.Монгол Улсын иргэний цахим үнэмлэх олгох, дахин олгох

-3 хувь цээж зураг

-Өргөдлийн маягт бөглөх

-Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /1500 төгрөг/

-Үнэмлэх дахин олгоход төлсөн төлбөрийн баримт /60000 төгрөг/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

 

д/д

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 

1

Мэдээлэл

1.Шинэ ажлын байрны жижиг зээл олгох

-Өргөдөл

-Иргэний үнэмлэх

 

2.Ажил олгогчийг дэмжих

-Ажил олгогчийн хүсэлтийн бичиг

 

3.Нөхөн олговор

-Иргэний үнэмлэх

-Сум багийн тодорхойлолт

 

4.Ажилгүйдлийн тэтгэмж

-Иргэний үнэмлэх

-Хүсэлтийн өргөдөл

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 

5.Хөдөлмөрийн зах зээлийн үйлчилгээ

-Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл, сургалт, арга зүйн үйлчилгээ

-Иргэний үнэмлэх

-Хүсэлтийн өргөдөл

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

-Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999.05.14

-Нийгмийн халамжийн тухай хууль 2005.12.01

-Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 1994.04.06

-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль 2011.06.17

-Монгол Улсын Их хурлын 2012 оны 37 дугаар тогтоол

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в/ Эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээ

д/д

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

1

Мэдээлэл

1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг анх удаа улсын бүртгэлд бүртгэх

-Өргөдөл

-Газар өмчлөлийн гэрчилгээ

-Кадастрын зураг

-Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар

2.Газар өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

-Сум, аймгийн Засаг даргын захирамж

3.Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

-Аймгийн орон сууц хувьчлалын товчооны шийдвэр /тухайн үеийн/

4.Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгүүлэх

-Эд хөрөнгө өмчлөх эрх олгосон шийдвэр

5.Эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжсэнийг бүртгэх

Худалдах, худалдан авах, шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх г.м

-Эрх шилжсэн тухай эрх бүхий этгээд, албан тушаалтаны шийдвэр, хүсэлт

6.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

Бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт, залруулга хийх, хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах г.м

-Өөрчлөлт оруулахтай холбогдох баримт бичиг

-Төлбөр төлсөн баримт

7. Эд хөрөнгийн барьцаа болон батлан даалтын гэрээний эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх

-Гэрээний баталгаажуулсан хуулбар

8.Барьцаалбар бүртгэх

-Барьцааны гэрээний баталгаажуулсан хуулбар

9.Гэрээнд өөрчлөлт орох, сунгахыг бүртгэх

-Тухайн гэрээний эх хувь

-Өөрчлөлт оруулах, сунгах хүсэлтийн мэдүүлэг

10.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах

-Дуусгавар болгох, цуцлах шийдвэр хүсэлтийн мэдүүлэг

11.Өмчлөх эрхтэй холбоотой бусад эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх

-Эрх бүртгүүлэх баримт бичгийн эх хувь

12.Эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэл хийх

-Эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

-Тусгай тэмдэглэл хийхтэй холбогдсон баримт

13.Эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгох

Хүчингүй болгохтой холбогдсон баримт бичиг

14.Эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн үрэгдүүлсэн гэрчилгээг нөхөн олгох

-Сум баг, Цагдаагийн газрын тодорхойлолт

-Үрэгдүүлсэн тухай зарлалын баримт

15.Эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэмтээсэн гэрчилгээг дахин олгох

-Гэрчилгээний эх хувь

-Дахин олгуулах хүсэлтийн мэдүүлэг

16.Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийн хувийн хэрэг нээх, хаах

-Эрхийн гэрчилгээ

-Иргэний үнэмлэх

17.Хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулах

-Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах мэдүүлэг

-Хүсэлт

18.Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ олгох

-Гэрчилгээний эх хувь

-Салбар төлөөлөгчийн газар байгуулсан шийдвэр

-Хүсэлт, мэдүүлэг

19.Эд хөрөнгийн архивын баримтаас хуулийн этгээдийн хуулбар олгох

-Иргэний үнэмлэх

-Ажлын газрын үнэмлэх

Үйлчилгээний үнэ: Хуудас 500 төг

20.Эд хөрөнгийн бүртгэлийн лавлагаа олгох

-Хүсэлт

-Иргэний үнэмлэх

-Итгэмжлэл

21.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээ

-Хуулийн этгээд байгуулах бүртгэлийн мэдүүлэг

-Хүсэлт

-Иргэний үнэмлэх

-Төлбөрийн баримт

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

-Иргэний хууль 2002.01.10

-Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоол

-Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 38

         

 

 

ТАТВАРЫН АЛБА

 

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

1

Мэдээлэл

1.Татварын тайлан хүлээн авах

-Тайлант хугацааны татварын тайлан

2.Татварын лавлагаа тодорхойлолт гаргах

Хүсэлт мэдүүлэг

3.Татварын хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа

-Иргэн байгууллагын хүсэлт

4.Татвар төлөгчийг бүртгэх, нэмэлт оруулах, бүртгэлээс хасах

-Иргэн байгууллагын хүсэлтийн мэдүүлэг

5.Татвар төлөгчийн шилжилт хөдөлгөөн хийх

-Хүсэлт, мэдүүлэг

6.Харилцах татварын албаны харьяалал тогтоох

-Гэрчилгээний эх хувь

7.Татвар төлөгчийг бүртгэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх

-Татвар төлөгчийн хуулийн этгээдийн бүртгэл гэрчилгээ

8.Татварын зөвөлгөө өгөх

Хүсэлт, саналын баримт бичиг

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

-Татварын ерөнхий хууль 2008.05.20

-Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай 2012.12.27

-Татварын багц хуулиуд

 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

 

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 

Мэдээлэл

192.Худалдан авах үйл ажиллагааг зохицуулах

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах Тендерийн журамд заасан жишиг баримт бичиг

2

Үйлчилгээнд баримтлах эрх зүйн акт

-Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005.12.01

-Иргэний хууль

-Сангийн сайдын баталсан тендерийн жишиг маягт, аргачлалууд

 

 

Цагдаагийн газраас үзүүлэх үйлчилгээ

 

Утга

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

1

Мэдээлэл

1.Гомдол мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэх

Гомдол мэдээллийн тухай

-Өргөдөл

-Албан бичиг

2.Гэмт халдлагад өртөгсдийн материалын бүрдүүлэлтийг хуулийн хугацаанд зохих газарт шилжүүлэх

Хохирогч, гэрчийн мэдүүлэг, нотлох баримт

3.Хохирол төлүүлэх барагдуулах, хөрөнгө битүүмжлэх, нуугдмал хөрөнгийг илрүүлэх

-Хүсэлт

-Шүүхийн шийдвэр

4.Гэмт хэрэг илрүүлэх, шалгах, хохирсон иргэний эрх ашгийг хамгаалах

-Хүсэлт

-Шүүхийн шийдвэр

5.Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгт холбогдсон, өртөж болзошгүй хүүхдийг хяналтанд авч, зөвөлгөө өгөх

-Мэдээлэл

-Иргэд байгууллагын санал хүсэлтийн бичиг

6.Согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэсэн, зөрчил гаргасан, биеэ авч явах чадваргүй, хэвийн бус яваа иргэдийг эрүүлжүүлэх

-Мэдээлэл, байгууллагын хүсэлтийн бичиг

-Үйлчилгээний үнэ: Хоногийн 4150 төгрөг

7.Захиргааны зөрчил гаргасан болон согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон иргэнийг шүүгчийн шийтгэвэр, Засаг даргын захирамжаар баривчлах шийтгэлийг хуульд заасан хугацаанд эдлүүлэх

-Тухайн шатны Засаг дарга, шүүгчийн шийдвэр

-Үйлчилгээний үнэ: хоногийн 3350 төгрөг

8.Иргэдэд галт зэвсэг эзэмших эрхийн үнэмлэ

Facebook messenger