2019 оны бүтээн байгуулалт

    

Арга хэмжээний нэр, байршил   Төсөвт өртөг /мян.төг/  Зарцуулсан мөнгөн дүн /мян.төг/ Ашиглалтанд орох хугацаа /он/ Хөрөнгийн эх үүсвэр Ашиглагч байгууллага Гүйцэтгэгчийн нэр Чанар байдал /тайлбар/
Эхэлсэн он   Дууссан он   Он дамжих 
2018 2019 2020 4 5 6 7 8 9 10
1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд
1 ЕБС-н 320 хүүхдийн хичээлийн байр  2103269,8      80 000,0 1303269,8   2018 2019   Улсын төсөв Рашаант ЕБС Идэр Чандмань ХХК САЙН
2 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөл     350 000,0        350 000,0   2019 2019   Улсын төсөв Рашаант СӨББ Мөнх өсөн нэмэх ХХК САЙН
3 Ахмадын өргөө     100 000,0        100 000,0   2019 2019   Улсын төсөв Ахмадын хороо Сондор гоо ХХК САЙН
4 ЭМТ-н их засвар     150 000,0        150 000,0   2019 2020   Улсын төсөв ЭМТ Агар эрдэнэс ХХК Чанар гүйцэтгэл муу
5 Техник тоног төхөөрөмж, тавилга       33 108,0         33 108,0   2019 2019   Улсын төсөв ЕБС БСШУЯ САЙН
2. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд
1                        
3. Аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд
1 Хамрын давааны зам арчилгаа       20 000,0         20 000,0   2019 2019   Аймгийн ХО Рашаант сум Хөвсгөл  Азза ХХК САЙН
2 Энх тал багийн мэдээллийн төвийн барилга       38 600,0         20 000,0    18 600,0 2019 2019 2020 Аймгийн ХО Рашаант Энх тал баг Сондор гоо ХХК САЙН
3                        
4. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд
1 Цэнд баатрын хөшөөт цогцолбор       37 151,0         37 151,0   2019 2019   ОНХС Рашаант ЗДТГ Их Цэц брэнд ХХК САЙН
2 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг       63 381,5   49566,3 13815,2 2019 2019 2020 ОНХС Рашаант ЗДТГ Анд- Энерги ХХК САЙН
3