Хөрөнгө оруулалт

ДАШДАРЖААЛАН ХИЙД
Улсын төсвийн 169.3 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хөлгөн хийдийн барилга баригдаж 2014 оны 1 дүгээр сард ашиглалтанд орсон.