ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН РАШААНТ СУМЫН 2021 ОНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН РАШААНТ СУМЫН 2021 ОНЫ НИЙГЭМ,
 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Үзүүлэлтүүд  Хэмжих нэгж 2021 он
Өрхийн тоо тоо 1083
Хүн амын тоо хүн 3843
Ажиллах хүчин/ эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам/ мян. хүн 1566
Бүтэн өнчин хүүхдийн тоо хүүхэд 2
Хагас өнчин хүүхдийн тоо хүүхэд 65
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо тоо 172
Өрх толгойлсон эцэг, эхийн  тоо тоо 255
Ахмадын тоо тоо 676
ЕБС-д сурдаг хүүхдийн тоо тоо 720
СӨБ хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоо тоо 136
0-5 настай хүүхдийн тоо тоо 476
Шинээр төрсөн хүүхдийн тоо тоо 51
Шинээр гэр бүл болсон иргэдийн тоо тоо 22
Оюутан хүүхдийн тоо тоо 160
Нас баралтын тоо тоо 20
Ажилгүй иргэдийн тоо тоо 166
Насны хишиг авдаг хүний тоо тоо 169
Алдарт эхийн одонгийн тэтгэмж авдаг эхийн тоо тоо 399
Өндөр настны тэтгэвэр авдаг ахмадын тоо  тоо 483
Хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны тэтгэмж авдаг хүний тоо  тоо 172
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авдаг хүний тоо тоо 64
Асаргааны тэтгэмж авдаг хүний тоо тоо 82
Өрх толгойлсон эцэг, эхэд олгох тэтгэмж авдаг хүний тоо тоо 33
Жирэмсэн нярайн тэтгэмж авдаг эхийн тоо тоо 23
Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагддаг ээжийн тоо тоо 199
Хүүхдийн мөнгө авч байгаа хүүхдийн тоо тоо 1345
Хүнсний эрхийн бичгийн хөнгөлөлтөнд хамрагдсан өрхийн тоо тоо 24
Татварын хөнгөлөлтөнд хамрагдаж байгаа иргэдийн тоо тоо 39
Боловсролын зээлийн санд хамрагдсан оюутны тоо тоо 6
Эрүүл мэндийн даатгалаас эмийн хөнгөлөлтөнд хамрагдсан хүний тоо тоо 1316
Төрийн албан хаагчдын тоо тоо 167
Эрүүл мэндийн даатгал төлдөг иргэдийн тоо  тоо 482
Нийгмийн даатгалд даатгуулагчийн тоо тоо 216
Сайн дурын даатгалд даатгуулагчийн иргэдийн тоо тоо 397
Цалингийн зээлтэй иргэдийн тоо тоо 160
Малчны зээлтэй өрхийн тоо тоо 463
Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо тоо 850
Сум хөгжүүлэх сангаас олгосон санхүүжилт  сая төг 0
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдэд олгосон санхүүжилт сая төг 5000.0
Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо тоо 1
Хүн эмнэлгийн орны тоо тоо 14
Малтай өрхийн тоо тоо 785
Үүнээс малчин өрхийн тоо тоо 651
Малын тоо  Бүгд Мян толгой 240468
Тэмээ Мян толгой 0
Адуу Мян толгой 10905
Үхэр Мян толгой 17950
Хонь Мян толгой 125904
Ямаа Мян толгой 95709
Цааны тоо Мян толгой 0
Хээлтэгч малын тоо Бүгд Мян толгой 114345
Ингэ Мян толгой 0
Гүү Мян толгой 3683
Үнээ Мян толгой 7463
Эм хонь Мян толгой 61046
Эм ямаа Мян толгой 42153
Бэлтгэсэн хадлан тн 6552
Гар тэжээл тн 150.21
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн сая төг 70
Аж үйлдвэрийн нийт борлуулалт сая төг 50
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж тоо 51