төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем

Төрийн үйлчилгээг нийтэд хүртээлтэй болгох, эрх тэгш байдлыг хангах зорилгоор мэдээллийн технологийн дэвшилтэт боломжид тулгуурлан төрийн 11 байгууллагын 54 лавлагаа үйлчилгээг олгож байна.