Хуулийн сургалт сурталчилгаа

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг албан хаагчдаар судлуулж, 2018 оны 10, 11 саруудад 5 удаагийн сургалт сурталчилгааг 115 ажилтнуудыг хамруулж зохион байгууллаа.