Эрх зүйн хөтөч өдөрлөг

Рашаант суманд 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр "Эрх зүйн хөтөч"  өдөрлөг тусгай удирдамжийн дагуу амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хамрагдсан иргэдийн тоо-140, Эрх зүйн сургалтанд оролцсон иргэд\хүүхэд\-280, түгээсэн гарын авлага-900