Албан хаагчдын утасны дугаар шинчлэгдлээ

ЗДТГ-ын албан хаагчдын утасны жагсаалт
Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 Д.Амартүвшин Засаг дарга 86058806
2 Б.Бат-Эрдэнэ Засаг даргын орлогч 88789738
3 Т.Отгонцэцэг ЗДТГ-ын дарга 99561075
4
Б.Байгаль Хууль, эрх зүй хариуцсан
мэргэжилтэн 99388944
5 Д.Ангирмаа Архив бичиг хэргийн эрхлэгч 99250719
6
Н.Нандин-Эрдэнэ Санхүүгийн албаны дарга 99010456
7 Ц.Болормаа Санхүүгийн албаны мэргэжилтэн 99821156
8 Э.Амартүвшин Ня-бо 95110552
9 Со.Отгонжаргал   ня-бо 99252476
1 0 Л.Насанбат Нярав 96310503
1 1 М.Билэгдэмбэрэл БО-ны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99643016
1 2 Ц.Тогтох Улсын бүртгэгч 99769255
13 Н.Өлзийжаргал Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч 95149488
1 4 П.Цэндсүрэн Татварын улсын байцаагч 93469195 
1 5 Б.Идэр Тархвар зүйч 98833355
1 6
  Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэл  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 
1 7 Са.Отгонжаргал Газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99380234
1 8 Д.Мөнхзул
Хүнс, ЖДҮ, Хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
94147788
86037799
19 Б.Ариунжаргал Газрын даамал 89898139
20 Б.Болортуяа Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99907565
21 А.Лхагвасүрэн Нийгмийн  бодлогын мэргэжилтэн 95850806
22 Д.Нямбаяр Байгаль хамгаалагч 94750533
23   З.Баасанжаргал Байгаль хамгаалагч 99450251
24 Б.Энхбаяр ЗДТГ-ын жолооч 99986222 
25 Б.Баярсайхан.
ЗДТГ-ын үйлчлэгч
95388957
26 Б.Ганчулуун Сахиул, жижүүр 94599714
27 Э.Энхбаяр Тээл багийн Засаг дарга 95534309 
28 Б.Мөнхнасан Талын -Ус багийн Засаг дарга          89141702          
29 П.Мөнхтүвшин Энхтал багийн Засаг дарга 95111442
30 Б.Баянбаатар Цэнгэл багийн Засаг дарга 88640108
31 Э.Мягмарцогт Их-Ац багийн  Засаг дарга 88700077