ЗДТГ-ын албан хаагчдын утасны дугаар шинэчлэгдлээ


 

 
Овогнэр Албантушаал Утасныдугаар
1  Д.Өнөрболд Засаг дарга 99997257  
2 Б.Гансүх Засагд даргын орлогч 90245599  
3 Б.Саранцэцэг ЗДТГ-ын дарга 99978044  
4 Б.Байгаль Дотоод ажил, эрх зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 99388944  
5 Д.Оюунхишиг Санхүүгийн албаны дарга  99894077  
6 Н.Оюунгэрэл Төрийн сангийн мэргэжилтэн 95111409 86574009
7 Л.Энхцэцэг Ня-бо 95737171  
8 М.Энхтүвшин МАХЦЧХ-ын улсын байцаагч 89121489 95899800
9 Б.Билэгдэмбэрэл МАХЦЧХ-ын улсын байцаагч 89401950  
10 М.Билэгдэмбэрэл БОХ-ын улсын байцаагч 99643016  
11 П.Нямдорж Газрын даамал 99443542  
12 А.Нандин-Эрдэнэ Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн 95111260  
13 А.Лхагвасүрэн Нийгмийн ажилтан 95850806  
14 П.Насанбуян Архивын эрхлэгч 99250719 89906650
15 Э.Амартүвшин ЗДТГ-ын ня-бо 95110552  
16 Г.Гантулга ЗДТГ-ын нярав 99951747 95110806
17 Э.Гантулга ЗДТГ-ын жолооч 95111446  
18 Б.Баярсайхан. ЗДТГ-ын үйлчлэгч 98164933 95388957 
19 Б.Ганчулуун ЗДТГ-ын галч сахиул 95725711 93055711
20 Ц.Тогтох Улсын бүртгэгч 99769255 93099255
21 Н.Өлзийжаргал Нийгмийн даатгалын байцаагч 95149488 86564088
22 Г.Мөнхбаяр Татварын улсын байцаагч 88043892  
23 Н.Отгончимэг Байгаль хамгаалагч 99493038 89513038
24 Э.Өлзийжаргал Байгаль хамгаалагч 99506504  
25 Т.Баттулга 1-р багийн Засаг дарга 98282203  88337503
26 Д.Амартүвшин 2-р багийн Засаг дарга 99951900 97171900 
27 П.Мөнхтүвшин 3-р багийн Засаг дарга 97013132 95111442
28 Б.Баянбаатар 4-р багийн Засаг дарга 99157368  
29 Н.Лхагвасүрэн 5-р багийн Засаг дарга 89922321 99952886
30 Батцэнгэл Хэсгийн төлөөлөгч 99793037  
31 Сүхэрдэнэ Хэсгийн цагдаа 80383838  
32 Д.Урансолонго  Бичиг хэрэг  99558946 89983938
33 Г.Энхбат  Олон нийтийн байцаагч  95110786