Рашаант сумын Засаг даргын Тамгын газар

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны "Улсын бүтгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай" 230 дугаар тогтоолоор 2021-07-01-нээс Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний системээс лавлагааг үнэ төлбөргүй олгохоор тогтоосон болно.
Энэхүү тогтоолтой холбоотойгоор e-mongolia, operator.e-mongolia.mn-ээс үзүүлэх УБЕГ-ын бүх лавлагаа үнэ төлбөргүй боллоо.