Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын ОНХСангийн хөрөнгө оруулалт

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН РАШААНТ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 2018 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

 

Д/Д

Төсөл арга
хэмжээний нэр

Хамаарах чиг
үүргийн заалт

 

 

Батлагдсан
төсөв

Тодотгосон
төсөв

Тоног
төхөөрөмж
их засвар

Хөтөлбөр
Төсөл
арга
хэмжээ

Ажил гүйцэтгэх
хугацаа

Хүлээж авсан комиссын дугаар огноо

Гүйцэтгэгчийн нэр гэрээ байгуулсан огноо

Нийт
дүн

1

Амьдрах орчиноо сайжруулан ахмад настанаа дэмжих жил

 

        8,500,000

 

 

         8,500,000

 2018 он

 2018.04.23
А/40

 Рашаант сумын ахмадын хороо

         8,500,000

2

Торгуулийн машин дарегэр худалдан авах

 

        5,000,000

 

        5,000,000

 

 2018 он

 2018.12.17
А/18

 Рашаант ДөрвөнЭрдэнэ  Хоршоо
2018.11.28

         5,000,000

3

Хогийн машин Самосвал,ковш засварлах

 

        3,000,000

 

        3,000,000

 

 2018 он

 2018.05.14
А/54

 Ч.Доржпагма
2018.05.10

         3,000,000

4

Хойд голын худгийн дулаалга засвар, 2 худагт чайна солих

 

        5,000,000

 

        5,000,000

 

 2018 он

 2018.09.24
А/99

 Н.Дамбийням
2018.09.10

         5,000,000

5

ИТХ-ын өрөөний тоног төхөөрөмж, ширээ, сандал худалдан авах

 

      10,000,000

 

      10,000,000

 

 2018 он

 2018.09.07
А/12

 Рашаант Дун Уул ХХК
2018.07.06
 

      10,000,000

6

ЗДТГ -т тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах

 

        6,000,000

 

        6,000,000

 

 2018 он

 2018.11.23
А/123

 Сүүн Цацал Жавхлант Оюу ХХК
2018.11.15

         6,000,000

7

Рашаант хөгжил форум

 

        3,711,200

 

 

         3,711,200

 2018 он

 2018.10.23
А/98

 Бүтэн Оргил ХХК
2018.

         3,711,200

 

ДҮН

 

  41,211,200

 

  29,000,000

  12,211,200

 

 

 

  41,211,200